Species Degradomes cDNA libraries Last updated
171 271 439 11/09/2023
170 271 438 03/12/2020
68 271 189 10/01/2019


If you use WPMIAS, please cite this article: Yuhan Fei, Yiyang Mao, Chengji Shen, Rui Wang, Hongsheng Zhang, Ji Huang, "WPMIAS: Whole-degradome-based Plant MicroRNA-Target Interaction Analysis Server", Bioinformatics, 2020, 36(6):1937-1939. DOI:10.1093/bioinformatics/btz820

Flag Counter